Изявление на министър Емил Димитров

MadeInVarna
Изявление на министър Емил Димитров

Като министър на околната среда и водите заявявам категорично, че до изборите няма да допусна всякакви опити аз като министър или министерството да бъдем въвлечени в политически мероприятия, независимо от кого са инициирани.
Министерството на околната среда и водите е държавна институция и след изборите ще остане такава, независимо кой и как ще спечели изборите. Именно затова не е редно заради политическите опити на някой да влезе във властта, институцията да търпи негативи.
Пред нас и в следващите месеци стоят важни задачи и приоритетите ни са насочени към тяхното изпълнение. През следващата седмица предстоят проверки на язовири.
Продължаваме да работим усилено заедно с общините за финализиране на проектите за рекултивациия на закритите стари общински депа за битови отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания.
Предстои приемането на Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021–2028 г., както и стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021–2027 г.
Работим и по интегрирано управление на водните ресурси и постигане на устойчиво потребление за нуждите на населението и икономиката, както и намаляване на въздействието от човешка дейност върху състоянието на водите.
По Националната кампания „Чиста околна среда“ всички общини, които кандидатстваха, получиха ресурси за изграждане на нови и възстановяване на вече съществуващи спортни площадки, детски кътове, зони за отдих и т.н. Общо 958 обекта са в процес на получаване на финансиране в размер на близо 7 млн. лв.
За да има максимална прозрачност, откакто съм министър, МОСВ започна изготвяне и публикуване на ежедневен и месечен бюлетин за състоянието на национално значимите 52 комплексни язовира в България. В момента всички те са пълни и няма опасност от недостиг на питейна вода. Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 74.3% от общия им обем, за резервно питейно-битово водоснабдяване – на 62.7%, за напояване – 52%, а за енергетика – на 84.2% от общия им обем.
От 20 февруари на интернет страницата на МОСВ ежедневно се публикува и бюлетин за качеството на атмосферния въздух в България.
Целта на тези бюлетини е да се ползват от медиите и гражданите за повишаване на информираността им, чрез представяне на обективни данни за качеството на атмосферния въздух на територията на страната и информация за нивата на наблюдаваните от МОСВ язовири.
В началото на моя мандат, за 45 дни успяхме да се справим с нерегламентираното изгаряне на RDF и незаконните превози на RDF и други отпадъци, като ги ограничихме от 11,6% на 1%. Постигнахме го със съдействието на Агенция „Митници“ и „Гранична полиция“, с които работим в синхрон. Предстои да получим и достъп в реално време на данните от системите за извършване на собствени непрекъснати измервания на ТЕЦ-овете.
От началото на 2020 г. досега са върнати обратно в държавата по изпращане общо 3976,344 тона отпадъци, предмет на незаконен превоз. Още десетки превози на отпадъци не са допуснати до територията на Р. България поради затегнатия контрол от страна на контролните органи.
Изпълнихме успешно проекта “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” и от страната ни бяха изнесени 3782 тона, от които 957 тона особено опасни устойчиви органични замърсители (УОЗ), притежаващи токсични свойства за дълъг период в околната среда. През 2020 г. по разпореждане на Върховна административна прокуратура извършихме съвместни проверки на 187 склада с излезли от употреба препарати за растителна защита, включително състоянието на сградния фонд, в който са съхранявани препаратите, състоянието на водните тела, районите със значителен потенциален риск от наводнения и санитарно-охранителните зони в близост до водни обекти и населени места, количеството на съхранявани препарати за растителна защита. Бяха почистени 29 склада с висока степен на риск по отношение на опазване на човешкото здраве и околната среда. В инсталации във Франция за високо-температурно изгаряне (инсинератори), отговарящи на най-стриктните изисквания съгласно признати международни стандарти, са предадени за крайно обезвреждане над 1000 тона излезли от употреба препарати за растителна защита, като 403 тона от тях представляват УОЗ – пестициди. Не сме допуснали никаква част от тези 1000 тона да бъдат изгаряни на територията на страната ни.
Продължаваме да работим за износ и крайно обезвреждане на всички останали количества излезли от употреба пестициди, залежали от деветдесетте години на миналия век, които по последна информация възлизат на 2520 тона.
С цел координация на работата на контролните органи създадохме Национален координационен център, който първоначално осъществяваше координация и контрол на отпадъци и управление на водните ресурси, а след обновяването му следи и качеството на атмосферния въздух, и важни източници на емисии.
Зад всичко това стоят обединените усилия на много служители в държавни институции. Затова, като министър на околната среда и водите, изказвам огромната си благодарност към всички ведомства, с които работим за подобряването и поддържането на екологичния баланс в страната, а това са: Народното събрание, ДАНС, Прокуратурата, Агенция „Митници“, „Гранична полиция“ и министерствата.
Само обединени можем да постигнем по-добро бъдеще и чиста околна среда за поколения напред.
Желая успех на всички участници в изборите. След свикването на новото Народно събрание МОСВ ще представи пред ресорната комисия доклад за дейността си.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Криско стана баща за втори път

Рапърът Криско стана баща за втори път, похвали се самият изпълнител в социалните мрежи. “Днес с Цвети станахме родители за втори път! Благодарим на Д-р Панова, Д-р Фадел и екипа на ПСАГБАЛ “Света София”, написа музикантът.