Районна прокуратура – Варна отчете висок дял решени преписки и разследвания приключени в законоустановените срокове през 2020 година

MadeInVarna
Районна прокуратура – Варна отчете висок дял решени преписки и разследвания приключени в законоустановените срокове през 2020 година

Вчера се проведе годишното отчетно събрание на Районна прокуратура – Варна. В него, онлайн, взеха участие административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Владимир Чавдаров, неговите заместници – Иван Тодоров и Илия Николов, административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна Красимир Конов, завеждащият ОСлО при ОП – Варна Петър Ганчев и директора на ОД на МВР – Варна Даниел Пашов.
Ръководителят на Районна прокуратура – Варна Невена Илиева представи основните посоки в работата на структурата и запозна присъстващите във виртуалната среща с постиженията за изминалата година.
2020 година започна с преструктуриране, целящо оптимизиране структурата на районните прокуратури в страната, като в резултат на това в към Районна прокуратура – Варна, считано от 1 януари, се разкриха Териториално отделение в гр. Девня и Териториално отделение в гр. Провадия. Реално се увеличи щатната численост, увеличи се съдебният район на компетентност (12 общини в съдебния окръг), увеличиха се отговорностите на ръководството, магистратите и служителите. В резултат на окрупняването след реформата, Районна прокуратура – Варна с ТО – Девня и ТО – Провадия се превърна в една от най-големите териториални прокуратури в страната. Нарасна обемът на прокурорската дейност, на документооборота и деловодната дейност,  увеличи се административното обслужване, извършвано от общата администрация, съответно нарасна администрирането на дейността.
Прокурорите от Варненската районна прокуратура са работили общо по 16 697 преписки, от които 15 853 досъдебни производства. В сравнение с 2019 година се отчита увеличение с 22 %. Това се дължи на по-големия брой новообразувани досъдебни производства, както и на обстоятелството, че в настоящата статистика са обхванати делата на двете териториални отделения – Девня и Провадия, които преди това са били самостоятелни прокуратури.
Броят на бързите производства също се е увеличил през 2020 г. – с 28,3% спрямо 2019 г. По разпореждане на прокурор са образувани 13 бързи производства. Общо в съд са внесени 371.
През 2020 г. прокурорите в РП – Варна са наблюдавали общо 12 620 досъдебни производства, разследвани по общия ред, от които са приключили 7 072 дела (без прекратените по давност), а неприключени остават 4 368 дела. Обобщените данни по приключените и неприключени досъдебни производства сочат, че общо приключени разследвания през изминалата година са 7 804, като през предходната те са били 7 038.
Общо решени от прокурор са  11 253 досъдебни производства (БПП и ДПОР).
От тях в съда са внесени 1 509 прокурорски акта срещу 1 617 лица; прекратени са 5 668 (в т.ч. и прекратени по давност), а спрените дела са 3 947 производства. В сравнение с предходната година, има увеличение на внесените в съда актове, както на прекратените дела и намаление на спрените дела.
Наблюдава се съществено увеличение на отправените до съда искания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ и също така увеличение на броя на задържаните лица. Налице е увеличение и на лицата с мярка за неотклонение „домашен арест“  – 18 лица за 2020 г., при 14 лица за 2019 г.
През отчетния период в Районен съд – Варна, Провадия и Девня, са образувани общо 1509 наказателни дела по внесени прокурорски актове, през 2019 г. те са били 1032. Най – голям е броят на внесените в съда актове срещу лица, извършили общоопасни престъпления – 815, следват лицата извършили престъпления против собствеността – 363 и лицата, извършили документни престъпления – 106.
В заключение административният ръководител на Районна прокуратура – Варна изведе някои от най-важните постижения през изминалата 2020 година. Тя обърна внимание на високият дял на решени преписки спрямо наблюдаваните, което сочи добра организация на прокурорската работа, и на факта, че разследванията приключват в законоустановените срокове (98,6% от приключените дела на производство).
Прокурор Илиева изрази своето удовлетворение от трайно високия процент на осъдените с влязла в сила съдебен акт лица, както от големия дял на реално приведени в изпълнение присъди, спрямо получените за изпълнение, и намалелия брой на оправдателните присъди.
Изводите, които направи районният прокурор на Варна във връзка с дейността на структурата през 2020 година бяха за показани добро качество на работата на прокурорите по обосноваване на актовете и обвиненията пред съда и висока ефективност на упражнявания надзор за законност по отношение изпълнението на наказанията, за които е компетентна прокуратурата.
Изказвания по актуални теми от доклада направиха гостите на онлайн съвещанието. Беше обърнато внимание на отделни елементи от отчета на Районна прокуратура – Варна и се обсъдиха добрите практики, който се налагат в работния процес. Апелативният прокурор на Варна Владимир Чавдаров поздрави колегите си за постигнатите добри резултати и пожела една още по-ползотворна 2021 година.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Борисов: В България ще е готов завод за ваксини до няколко месеца

В България ще е готов завод за ваксини до няколко месеца. Това обяви премиерът Бойко Борисов по време на посещение във фармацевтична база в Разград. “В България ще има възможност да се произвеждат ваксини срещу коронавируса. Във фармацевтичния завод в Разград се подготвя всичко необходимо, за да започне процесът. Вече […]