47 млн. лв. е ресурсът за Североизточния район за втория етап на програмата за саниране

MadeInVarna
47 млн. лв. е ресурсът за Североизточния район за втория етап на програмата за саниране

За общините в Североизточен район за планиране – Област Варна, Област Добрич, Област Търговище и Област Шумен e достъпен общ ресурс от 47 078 400 лв. с ДДС по втория етап на програмата за саниране. МРРБ вече отвори процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-Етап II“. Както и досега, общините ще кандидатстват в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). За разлика от първия етап, одобрените сгради ще получат 80% финансова помощ от стойността на проектното предложение, а Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи. 

 

Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 1999 г. Минималният размер на едно предложение за изпълнение на инвестиции е 50 хил. лв., а максималният – 9.5 млн. лв.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В”.

 

Сдруженията на собствениците финансират изцяло със собствени средства следните дейности:
-Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
-Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
-Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
-Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
-Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
-Въвеждане на обекта в експлоатация;
-Публичност и информация на проекта;
-Организация и управление на проекта.

 

За всеки проект, цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство, като част от стойността на строително-монтажните дейности. При наличие на недопустими разходи в проектното предложение, то те са изцяло за сметка на крайния получател.

Допустими за финансиране са следните дейности:
Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
По външните сградни ограждащи елементи:
– Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
– Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
По системите за поддържане на микроклимата:
– Ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
– Реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
– Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
– Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.
Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития,  хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо единствено при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;

СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
– СМР свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
– СМР свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

 

Задължително изискване е след изпълнението на мерките в многофамилната сграда да се постигне клас на енергопотребление „В“ и минимум 30% спестяване на първична енергия.
Продължителността на изпълнението на всеки проект следва да е до 28 месеца а разходите по отделните проекти са допустими за финансиране ако са извършени не по-късно от 30.06.2026 г.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е до 17:00 часа на 16.01.2024 г., като документи от Сдруженията на собствениците ще се приемат от Община Варна до 10.12.2023 г. включително.

Насоките за кандидатстване и приложенията към тях са достъпи на следните адреси:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/

https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-ii/


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Кметът Иван Портних откри Балканиадата по скокове във вода

Кметът на Варна Иван Портних откри Балканиадата по скокове във вода за юноши и девойки, която се провежда в спортен комплекс „Приморски“ във Варна. Успоредно с нея се провежда и Втори международен турнир по скокове във вода за Купа Варна. 110 са участниците в двата вида състезания – от България, […]