Инвитро програмата на Община Варна e посочена като добра практика от ИПА

MadeInVarna
Инвитро програмата на Община Варна e посочена като добра практика от ИПА

Инвитро програмата на Община Варна, която осигурява финансиране за двойки с репродуктивни проблеми, е посочена като добра практика в категория „Социална отговорност“ от Института по публична администрация /ИПА/. Община Варна е една от първите общини внедрили програмата за финансово подпомагане за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми. По данни на дирекция “Здравеопазване” през 2021 година по програмата са родени 32 бебета, като броят им от 2015 г. до 2021 г. е общо 112. На регионално ниво партньори на Община Варна са Фондация „Искам бебе” и експерт по репродуктивно здраве от общинската АГ болница „Проф. д–р Д. Стаматов”. Всяка една община може да внедри и приложи наложената от Община Варна практика по отпускане на финансови средства за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, посочват от ИПА. 

Преди внедряване на практиката двойките с репродуктивни проблеми в България са около 145 000, сочи медийно проучване. Смята се, че всяка шеста двойка или около 15 % от двойките имат трудности в зачеването. Стерилитетът може да се дължи както от страна на жената, така и от страна на мъжа. Програмата на Община Варна цели финансово да подпомогне двойките, се посочва още в сайта на ИПА.

 

Програмата разполага с необходимите стратегически документи: „Правила за отпускане на финансова помощ от община Варна за лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Варна”, утвърдени със Заповед на Кмета на община Варна; протоколи от проведени заседания на Общински съвет – Варна; практиката е насочена към семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.

Съгласно параметрите, кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
– двойките във фактическо съжителство и семействата, следва да са български граждани и поне единия от кандидатите да притежава постоянен адрес на територията на община Варна през последните 2 години;
– да нямат задължения към община Варна и данъчни задължения към държавата;
– да са с непрекъснати здравноосигурителни права;
– да не са поставени под запрещение или криминално проявени лица, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от последвала реабилитация;
– да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала.

Стъпките за реализацията и внедряването на добрата практика са: кандидатите подават искане по образец до кмета на община Варна, заедно с приложени документи, които се депозират лично или чрез пълномощник на гише „Здравеопазване” в Община Варна. Процедурата е облекчена – от кандидатите не се изискват свидетелство за съдимост, документ за платени здравни осигуровки, наличието или отсъствието на задължения, които се проверяват по служебен път. Постъпилите искания се приемат и проверяват за съответствие от служител в дирекция „Здравеопазване”. Същият завежда исканията в деловодната система на Община Варна. Депозираните искания за финансово подпомагане се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. След това комисията се произнася с решение за всяка преписка като се изготвя протокол, който се внася от дирекция „Здравеопазване“ до председателя на Общински съвет – Варна. Окончателните размери на финансовите средства за лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала, се определят с решение на Общинския съвет.

 

Информирането на лицата, подали искане става по 2 начина: чрез уведомление на интернет страницата на община Варна и писмено. Лицата, които са одобрени за отпускане на финансова помощ, подават искане (Приложение 3) до кмета на община Варна, с което да се потвърди изплащането на сумите, които реално са изразходвани от заявителите по приложените им изследвания, манипулации, медицински услуги, процедури.

Със средства до 2000 лв., предвидени в бюджета на община Варна се финансират следните дейности: изследвания, медицински услуги и манипулации и процедури.
Изследвания:
– първоначални изследвания за поставяне на диагноза, вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане и др.;
– изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба №28 / 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
– изследвания извън посочените в Наредба № 28 / 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.
Медицински услуги и манипулации:
– консултации и прегледи при специалисти по акушерство и гинекология и специалисти, работещи в областта на репродуктивното здраве;
– индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат, ароматазни инхибитори, гонадотропни хормони;
– ембриоредукция;
– генетични изследвания;
– овоцитна донация;
– различни техники и процедури за подготовка на маточната лигавица за успешен трансфер и имплантация на ембрионите;
– техники за получаване на сперматозоиди (PESA, TESA, TESE);
– имунологични вливания;
– имунологична биопсия;
– гинекологични операции и изследвания.
Процедури:
– двойки, които са изразходили 4 опита за ин витро процедури, финансирани от ЦАР;
– двойки, използвайки собствен генетичен материал, които са показани за ин витро на естествен цикъл при възраст на жената до 43 години;
– всеки клиничен случай при възраст на жената след 43 години за IVF цикъл със своя собствена контролирана овариална хиперстимулация се решава индивидуално след писмено становище от специалист;
– замразен ембриотрансфер;
– инсеминации и реинсеминации;
– криокенсервация на ембриони, яйцеклетки, сперматозоиди, овариална и тестикуларна тъкан.

Със средства до 3500 лв., предвидени в бюджета на община Варна се финансират следните процедури:
Двойки, които са показани за ин витро процедура с донорски генетичен материал (с донорска яйцеклетка или сперматозоиди): при жени с установени стойности на FSH над 12,5 и AMH е под 1,0; при мъже с установени проблеми на сперматогенезата, доказани с две спермограми от различни лицензирани клиники по репродуктивна медицина на територията на Република България и не по-стари от 6 месеца към датата на подаване на искане.
– медицинска документация, становище от лекар–специалист по АРТ, че двойката не може да извърши АРТ–процедура със собствен генетичен материал и е включена в донорска програма;
– двойки, които са показани за ин витро процедура с донорски генетичен материал при възраст на жената до 48 години.
Одобрената за изплащане парична сума на двойката-заявител, се отпуска след представяне на първичен счетоводен документ и медицинска документация от лечебно заведение. Средствата се превеждат чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка на заявителя.

Практиката принадлежи към социалния сектор.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Внедряват образователни продукти на LEGO Education в детски градини и училища във Варна

Община Варна продължава своята политика по внедряване на нови образователни ресурси в предучилищното и училищното образование, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“.    В тази връзка в 12 детски градини и три училища са обучени учители и са закупени комплекти на LEGO Education, които се фокусират върху подходите “учене […]