Народното събрание прие Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили

MadeInVarna
Народното събрание прие Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили
Народното събрание прие днес, 11 февруари, Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г. Тя е разработена от екипа на министъра на отбраната Красимир Каракачанов на базата на резултатите от Стратегическия преглед на отбраната.
Програмата определя стратегическата рамка и основните параметри на отбранителната политика и изграждането и поддържането на адекватни на рисковете и заплахите отбранителни способности на Въоръжените сили до 2032 г., а в някои направления и отвъд този хоризонт.
В Програмата се посочва, че за изпълнение на възложените мисии и задачи Въоръжените сили ще поддържат обща численост не по-малка от 43 000 души, в това число 3000 души доброволен резерв. Определят се способностите, структурата и системата за командване и управление на Въоръжените сили.
В документа е направен анализ на средата на сигурност и нейното влияние върху развитието на отбранителните способности. Определя се стратегическата цел на отбранителната политика – защита на териториалната цялост и отстояване на националните интереси чрез изграждане, поддържане и използване на адекватни на средата на сигурност отбранителни способности и изграждане на оперативно съвместими модерни Въоръжени сили с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи.
Ролята на Въоръжените сили е да гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната, да защитават нейната териториална цялост, да участват в колективната отбрана на НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.
Трите основни мисии на Въоръжените сили са „Отбрана“, „Подкрепа на международния мир и сигурност“ и „Принос към националната сигурност в мирно време“. Определено е и нивото на амбиция за използване на Въоръжените сили и по трите мисии.
Във функционално отношение Въоръжените сили ще се състоят от Сили за сдържане и Сили за отбрана. Предвижда се създаването на две нови структури – Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и Командване за логистична поддръжка.
За постигане на оптимален баланс между необходимите отбранителни способности, изпълнението на мисиите и задачите на Въоръжените сили и разполагаемите ресурси за отбрана се предвижда до 2024 г. разходите за отбрана да достигнат 2% от БВП. След 2024 г. разходите за отбрана следва да се поддържат на ниво не по-ниско от 2% от БВП, а ако икономическото състояние позволява – и по-високо, като поне 20% от разходите за отбрана се планират за придобиване на ново въоръжение и техника.
В Програма 2032 се предвижда инвестиционните проекти за превъоръжаване/модернизация на Въоръжените сили да включват пълния жизнен цикъл на отбранителните продукти – придобиване, използване и поддръжка, снемане от въоръжение и съответно планиране и своевременно осигуряване на необходимите за тях финансови ресурси.
Програма 2032 предвижда развитие във всички области, свързани с Въоръжените сили – отбранителна аквизиция, инфраструктура на отбраната, военно образование, социална политика, управление на човешките ресурси.
Хората са основният потенциал и гаранция за успеха на всяка дейност в отбраната. Осигуряването на конкурентно на пазара на труда заплащане на хората в отбраната е постоянно усилие, което ще има дългосрочно влияние до 2032 г. и отвъд този хоризонт. Усилията ще са насочени към създаване на условия за повишаване на мотивацията на хората в отбраната, наемането и задържането на служба на достатъчно качествен и подготвен личен състав.
Програма 2032 е разработена на базата на резултатите от Стратегическия преглед на отбраната, който беше проведен като интегрална част от реализирания на национално ниво междуведомствен Стратегически преглед на Системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната. Тя ще послужи за основа при разработването на „План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“, последващ План за развитие на Въоръжените сили за периода от 2027 до 2032 г. и на дългосрочен „Инвестиционен план – програма до 2032 г.“.

Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Представители на Сикрет Сървис наградиха служители на ГДБОП

Служители на ГДБОП бяха наградени за високи постижения в противодействието на производството и разпространението на фалшива американска валута от представители на Сикрет Сървис – САЩ. Поводът за отличията бе успешно проведената специална операция, в рамките на която бе неутрализирана организирана престъпна група, занимавала се с изготвянето и разпространението на неистински […]