Нова наредба ще регламентира избора на управители на общинските предприятия във Варна

MadeInVarna
Нова наредба ще регламентира избора на управители на общинските предприятия във Варна

Комисията по собственост и стопанство към Общински съвет – Варна разгледа изцяло нова наредба, която регламентира изискванията за избор на управители и контрольори на публичните предприятия с общинско участие. Вносител на нормативния акт е председателят на местния парламент Тодор Балабанов.
От началото на миналата година е в сила Закон за публичните предприятия, а Община Варна е собственик на капитала на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества и участва като акционер в такива дружества. С приемането на закона е необходимо синхронизиране с местната нормативна уредба и приемането на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна, бе изтъкнато на заседанието.
Очакваните ползи са свързани с по-широка публичност и прозрачност на административните процедури при избора на управители и контрольори на общинските дружества. Предлаганите изменения не предвиждат създаване на нови структури и не водят до увеличаване на административната тежест, аргументира се Тодор Балабанов пред колегите си.
Съветниците решиха комисията за номиниране за всяка отделна конкурсна процедура да се състои от седем членове, включително председател, и не по-малко от трима резервни членове. Четирима от представителите ще се определят от Общинския съвет. Комисията ще се ръководи от председателя на местния парламент, а при невъзможност – от определен от него заместник-председател на Общинския съвет.
Преди да започне оценката на допустимостта на кандидатите, членовете на комисията за номиниране ще подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той ще трябва да посочи това в декларацията си, да се изключи от процедурата и да бъде заместен от резервния член.
Резултатите от конкурса и номинираните кандидати ще се предоставят в петдневен срок на Общинския съвет за вземане на решение за тяхното утвърждаване. Местният парламент има право да отхвърли всички кандидати, класирани от комисията, като посочи съответните мотиви за това, и да започне нова процедура за номиниране.
Новата наредба ще влезе в сила след одобрение от Общинския съвет.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Пандемията се отрази сериозно на резултатите на общинските търговски дружества

Здравната криза, причинена от COVID-19, се е отразила сериозно върху финансовите резултати на общинските търговски дружества във Варна през 2020 г. Всички активно работещи фирми, с изключение на “Обреди“, отчитат загуби. Същевременно през настоящата година се наблюдава значително подобряване на показателите, стана ясно на днешното заседание на ПК “Собственост и […]