Окръжна прокуратура-Варна отчита спад в броя на транспортните престъпления и увеличение в делата за корупционни престъпления през 2020 година

MadeInVarna
Окръжна прокуратура-Варна отчита спад в броя на транспортните престъпления и увеличение в делата за корупционни престъпления през 2020 година

Окръжна прокуратура-Варна отчете спад в броя на транспортните престъпления и увеличение в делата за корупционни престъпления през 2020 година на годишното отчетно събрание, днес, 26.03.2021 г. В онлайн заседанието участваха г-н Борислав Сарафов – заместник на Главния прокурор на Република България по разследването и директор на НСлС, административният ръководител на Апелативна прокуратура-Варна Владимир Чавдаров, неговите заместници – Иван Тодоров и Илия Николов, всички прокурори от структурата, административният ръководител на Районна прокуратура-Варна Невена Илиева, председателят на Окръжен съд-Варна Марин Маринов, директорът на ОД МВР – старши комисар Даниел Пашов и началникът на отдел „Разследване“ комисар Иван Иванов.
Административният ръководител на Окръжна прокуратура-Варна Красимир Конов представи основните акценти от работата на структурата за изминалата 2020 година. 18849 е броят на преписките, по които прокурорите от региона са работили през миналата година. 97,4% от тях са решени. Трайна е тенденцията за висок процент на приключване на преписките в края на отчетния период. 99,4 % от прокурорските актове по решените преписки са били постановени до 1 месец. Запазва се тенденцията по спазването на процесуалните срокове при произнасянето по преписките по следствения надзор.
През 2020 г. в съдебния окръг на ОП Варна са били наблюдавани 16953 досъдебни производства, като през предходната година те са били 16167. Новообразуваните дела през 2020 год. са 7665, представляващи 45,2% от наблюдаваните.
Общо са внесени в съда са 371 бързи производства, от които с обвинителен акт – 194, с предложения за споразумения – 102, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, чл.78а от НК – 75, а решени с прекратяване – 271.
Значителен и през настоящия отчетен период е делът на транспортните престъпления в структурата на престъпността в съдебния окръг на ОП – Варна /833 престъпления по чл. 342 – 345а от НК, което е 10,8  % от новообразуваните дела /при 961 престъпления по чл. 342 – 345а от НК, представляващи 12 % от новообразуваните дела за 2019 год./.
През отчетната година прокурорите от региона са работили по 375 новообразувани дела по чл.355 от НК, който касае нарушаване на противоепидемичните мерки против разпространението на коронавирус инфекцията.
Налице е спад в престъпленията против личността спрямо 2019 г., спад в престъпленията против правата на гражданите спрямо предходната година; намаляване на ДП за престъпления против собствеността; намаляване на финансовите престъпления; лек спад при документните престъпления; намаляване на делата, образуване за престъпленията против реда и общественото спокойствие; намаляване на престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации. От друга страна се отчита траен ръст в престъпленията против стопанството; увеличаване на компютърните престъпления и увеличаване на относителния дял на общоопасните престъпления спрямо 2019 г.
Броят на делата с предмет пране на пари, трафик на хора и еврофондове се запазва относително еднакъв. По отношение на делата за корупционни престъпления е налице увеличение спрямо 2019 г. и  2018 г. с 5,5 %. Общият брой на делата за корупционните престъпления за съдебен окръг Варна през 2020 г. е 135. През 2019 броят им е бил 128. През годината ОП-Варна е наблюдавала общо 54 досъдебни производства от тази категория. През 2019 г. те са били 49. Решени от прокурорите са общо 28 дела, от които  – 1 е спряно, 10 са прекратени и 9 броя са внесени в съда срещу общо 10 лица. Осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт са 10. Оправдани лица няма. През 2020 г. се отчита значително повишение по всички показатели при корупционните престъпления.
Наблюдавани са общо 11 дела с предмет злоупотреби с пари на фондове на ЕС, от които 3 броя са новообразувани.
Работата по линия на престъпления против паричната и кредитната система – изготвяне и прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени парични и други знаци и платежни инструменти е нараснала – наблюдаваните досъдебни производства са 287. Налице е увеличение с 5%  в сравнение с 2019 г. Увеличение бележат и делата с приключено разследване. Спрямо 2019 г. увеличението е с 28 %.
През 2020 г. в района на ОП-Варна са наблюдавани общо 285 досъдебни производства за данъчни престъпления, от които най-голям дял традиционно имат тези, свързани с ДДС, чийто брой е 120. Съпоставянето на данните с тези от предходните отчетни периода сочи увеличаване на броя на приключените дела с 24% в сравнение с 2019 г. Делът на решените дела е устойчив.
През отчетния период в района на ОП – Варна са наблюдавани общо 1080 досъдебни производства за престъпления по Глава ХІ, раздел ІІІ и по Глава VІ, раздел ІІІ /престъпления против митническия режим/, от които тези по Глава ХІ са 1072 броя, а за контрабанда – 8 броя. Новообразуваните за периода дела са 525.
През годината внесените в съда досъдебни производства са общо 246 срещу 264 лица. По 140 от внесените в съда дела са изготвени обвинителни актове срещу 148 лица, по 62 са изготвени споразумения срещу 68 лица и по 48 са изготвени предложения по чл. 78а от НК срещу 48 лица. Осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт са общо 220, а оправданите са 2. Значителен е размерът на общата сума по наложеното кумулативно предвидено наказание глоба – 433 900 лв.
През 2020 г. в района на Окръжна прокуратура-Варна са наблюдавани общо 20 производства, свързани с различни форми на трафик на хора. За 2019 г. техният брой е бил 20. Пострадалите лица са 26, всички от женски пол, от които 4 са непълнолетни.
Общият брой внесени в съда през 2020 г. прокурорски актове са 1659. За сравнение през 2019 г. те са 1480. Изготвените обвинителни актове са 1078 или със 17,7% повече от тези през предходния отчетен период. Общият брой получени за изпълнение присъди и споразумения през 2020 година възлиза на 913.
След доклада всички участници в онлайн съвещанието се включиха в дискусия по основни акценти от него, по актуални теми от обществено значение и по важни приоритети за настоящата 2021 година. Висока оценка на работата на Окръжна прокуратура-Варна даде г-н Борислав Сарафов, който поздрави своите колеги за професионализма и положените усилия. Апелативният прокурор на Варна Владимир Чавдаров също изрази удовлетворение от постигнатите резултати и насърчи продължаване прилагането на добри практики от изминалата 2020 година в текущия работен процес.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Бойко Борисов: Съобразихме се с това, което гражданите на Обзор пожелаха – да бъде отделена тяхната община

„Съобразихме се с това, което гражданите на Обзор пожелаха – да бъде отделена тяхната община“, заяви на днешното правителствено заседание министър-председателят Бойко Борисов. Кметът на община Обзор Христо Янев благодари на Министерския съвет за бързото приемане на решението за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област […]