От утре и петокласниците преминават online във Варненска област

MadeInVarna
От утре и петокласниците преминават online във Варненска област

Заповед № РД – 01 – 794

Варна, 17.03.2021 г.

На основание чл. 10 от Устройствния правилник на РЗИ /публ. ДВ бр. 6/18.02.2011г.

изм. и доп. ДВ. бр.89/2019г./, чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето, предвид установената 14-дневна заболеваемост от COVID-19 в област Варна, решение от проведени на 10.03.2021 г. и 11.03.2021 г. заседания на областен кризисен щаб, както и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Варна

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на област Варна за учениците от 5-ти до 12-ти клас, считано от 00.00 часа на 17.03.2021 г. до 26.03.2021 г.
 2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънл;асмо занимания и дейности, дейности по интереси, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи.
 3. За висшите учебни заведения се утвърждава алгоритъм за обучение от ректора на съответното учебно заведение, като се препоръчва запазване на присъствената форма при практическите занятия.
 4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и др.) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито и открито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 5. Дава се препоръка до кметовете на общините в област Варна да направят мотивирано предложение до Министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на § 1, ал. 3 от Предходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на наредба №5/2006 г. за предучилищното образование, а именно: “През учебната 2020 г. – 2021 г. децата записани на задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зина, съобразно критериите на министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора” и издадена заповед на министъра на образованието.
 6. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружавани от техен родител, съответно настойник/попечител в заведения за хранене и развлечения и търговски центрове тип МОЛ.
 7. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе – сладкарници и снек барове) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
 8. На пазари и тържища да се осигури физическа дистанция чрез въвеждане на разстояние от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. Да се създаде организация за еднопосочно движение на гражданите, да се извършва дезинфекция на търговските площи и задължително спазване на въведените противоепидемични мерки досега.
 9. Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м., недопускане на клиентите на територията на обекта без защитна маска за лице и въвеждане на ред и контрол на прилежащите територии около търговските обекти.
 10. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите на съответния обект, като не допускат повече от един човек на 3 кв.м.
 11. Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни и хосписите. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 12. Въвеждане на засилен контрол от страна на всички, компетентни структури (общини, ОД на МВР – Варна, ОБДХ – Варна, РЗИ – Варна, Дирекция “Испекция по труда” Варна, РУО – Варна и др.) в контролираните от тях обекти и дейности и създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им.

 

При промяна на епидемичната обстановка, мерките могат да бъдат променяни или допълвани.

С настоящата Заповед се отменя Заповед РД-01-789 от 12.03.2021 г.

Копие от заповедта да се сведе до знанието на Председателя на Областен кризисен щаб гр. Варна, до кметовете на общини, ОД на МВР – Варна, ОДБХ – Варна, РУО – Варна, Дирекция “Испекция по труда” – Варна за сведение, изпълнение и контрол.

 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Варна.

Настоящата заповед подлежжи на обжалване в едноседмичен срок от публикуването й на официалната страница на РЗИ – Варна пред съответния административен съд по ред на Административно процесуалния кодекс.

 

Д-р Дочка Михайлова

Директор на РЗИ-Варна


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

СЗО препоръчва имунизирането с AstraZeneca да продължи

Световната здравна организация препоръчва за момента да се продължи с ваксинирането с препарата на компания AstraZeneca, предаде БТА. Използването на оксфордската ваксина беше преустановено в няколко страни заради опасени от възможни странични ефекти. Тези държави очакват експертите на организацията да приключат проверката и да огласят оценката си. За момента СЗО смята, че […]