1610 граждани са ползвали електронните услуги за данъци на Община Варна през 2019 г

MadeInVarna
1610 граждани са ползвали електронните услуги за данъци на Община Варна през 2019 г

1610 граждани са ползвали електронни услуги в Община Варна, свързани със Закона за местните данъци и такси, през 2019 г. От тях 696 души са подали декларация за облагане с данък върху леки автомобили;  534 души са подали онлайн декларация за облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти. 237 граждани са се възползвали от възможността да подадат електронно декларация за облагане с данък при придобиване на имущество, а 143-ма – са ползвали услугата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси.

С цел улесняване на административния процес в полза на гражданите и бизнеса са разработени и внедрени и следните програмни електронни продукти в Община Варна:

Електронен регистър „Сигнали“

Програмен продукт, в който се въвеждат всички сигнали от граждани, постъпили по някой от комуникационните канали за подаване на сигнали. В него се отразява цялостната дейност по сигналите – от постъпването им до закриването им.

Цифров архив „Стари семейни регистри“ – Създаването на семейни регистри води началото си от първото преброяване на населението през 1934 г. Регистрите се поддържат в актуално състояние до 1977 г., когато се въвежда системата ЕСГРАОН и започва съставянето на лични регистрационни картони (ЛРК). Регистрите се ползват като първоизточник на данни за издаване на различни документи по гражданско състояние – за родствени връзки, за идентичност на имена, удостоверения за наследници, за доказване на български произход, за установяване на наличие на българско гражданство и др.

Електронният архив „Стари семейни регистри“ представлява база данни, съдържаща сканирани копия на регистрите, с възможност за търсене по различни предварително определени елементи. До базата данни е осигурен достъп на всички длъжностни лица по гражданско състояние с работно място в 11-те администрации, т.е. работни места, физически ситуирани в административните сгради на общината, районите и кметствата. Всички регистри са архивирани по начин, който да осигури запазването им в законовия срок, но във възможно най-икономичния вариант за пространствено разположение.

Електронен архив „Местни данъци“

Създаването на електронен архив „Местни данъци“ се изразява в разработване на софтуерен продукт и техническото обработване на наличните документи. За всяка разкрита партида на данъчнозадължено лице е създадена електронна папка, съдържаща подадената декларация заедно приложенията. Сканирани са „старите“ декларации, подадени и съхранявани до създаване на електронния архив. Всеки нов документ (декларация или приложение) се добавя в системата в електронен вариант. Извършването на справки и издаване на документи на базата на обработените декларации се осъществява от работното място на служителя, т.е. не се налага търсене на хартиените носители, изваждане, копиране, връщане в архива. Системата е създадена с възможности за търсене по различни елементи.

Електронна платформа за кандидатстване с младежки проекти

Електронната платформа е създадена за подпомагане на дейностите по Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна. Кандидатстването с проекти през електронната платформа облекчава процеса на подготовка, комплектоване и подаване на проектни предложения от НПО от една страна, а от друга страна облекчава административните дейности – регистрация, разглеждане, оценяване обработка. Практиката е резултат от партньорската работа на общинската администрация и неправителствения сектор.

Електронен обмен на информация за служебно ползване

С цел оптимизиране на комуникацията между Община Варна и здравните заведения на територията на град Варна е установена практика за изпращане на съобщенията за смърт, издадени от компетентните медицински лица, подписани с електронен подпис и криптирани, на специално създаден за тази цел електронен адрес. С въведения електронен обмен на съобщения се постигат няколко конкретни резултата: намаляване на времето за издаване на съответния акт за смърт, преодоляване на негативните последици от нелоялната пазарна конкуренция, съдействие и помощ на гражданите с оглед емоционалното им състояние във връзка с тъжния повод.

Е-архив – електронни папки по партиди по ЗМДТ. Системата създава електронна папка по партиди със съхраняване и актуализиране на постъпили документи.

Електронни услуги в туризма – Системата съдържа 3 модула. Модул „Категоризации” – в дирекция „Туризъм“ – през него онлайн се подават и издават документи за категоризация на туристически обекти. Модулите „Декларации“ и „Туристически данък” – работят в дирекция „Местни данъци“, съответно за oнлайн подаване на декларации и начисляване на туристически данък за местата за настаняване.

Електронни услуги за таксита – Консолидиран електронен регистър на разрешения за таксиметров превоз на пътници. В него се регистрират заявленията за започване и спиране на дейност и за промяна на обстоятелства. Чрез регистъра се извършва електронен обмен на данни с информационната система за местни данъци и такси, което позволява автоматично начисляване на данъка и електронна проверка на задължения.

„Сладко бебе“ – Система за управление на дейностите в детските ясли. Създава и поддържа единна база данни на децата, посещаващи общинските детски ясли. Чрез нея се осигуряват възможности за електронно заплащане на дължимите такси, наблюдение и контрол върху дейностите в детските ясли, в т. ч. финансови показатели, служители, отчетност, разходи за храна и т. н. Функционира и модул “Web родител“, през който всеки родител има достъп до информация за детето си.

„Щастливо детство“ – Система за управление на дейностите в детските градини. Създава и поддържа единна база данни на децата, посещаващи общинските детски заведения. Системата дава възможност за електронно заплащане на дължимите такси. Чрез нея се осъществява наблюдение и контрол върху дейностите в детските ясли, в т. ч. финансови показатели, служители, отчетност, разходи за храна и т.н. Функционира и модул “Web родител“, през който всеки родител има достъп до информация за детето си.

„Електронен прием“ – Система за електронен прием в детски ясли и детски градини. Дава възможност за електронно подаване на документи и автоматизирана обработка на резултатите. Системата осигурява прозрачност на приема, спестява време на родителите и облекчава работата на служителите.

„Електронен прием в първи клас“ – Единен портал за онлайн кандидатстване във всички училища с прием в първи клас. Осигурява се прозрачност при кандидатстване и класиране. Обработката на резултатите се извършва автоматично по предварително изработени и утвърдени критерии. Програмата работи интегрирано с локална база данни „Население“.

„Юрисконсулт“ – Продуктът дава възможност за управление на делата в дирекция „Правно-нормативно обслужване“. Проследява се целият процес – от откриване на съдебно производство до окончателно решение на съответната съдебна инстанция.

„Електронна платформа фонд „Култура“ – Системата дава възможност за кандидатстване за финансиране от фонд „Култура“ по различни тематични направления – „Творчески проекти“, „Мобилност“, „Национални е европейски копродукции“, „Културно и историческо наследство“. Подаването на проекти е изцяло онлайн. Напълно автоматизирано е оценяването и класирането по критериите на фонда.

Електронна услуга за държавни институции и общини – Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лица, участващи в процедура по обявени обществени поръчки, е въведена услуга по електронно предоставяне на тази информация. Услугата е предназначена за държавни институции и общини. Електронните справки са безплатни и се получават след регистрация на оторизираните от съответната администрация лица на сайта на Община Варна. Потребителите се регистрират еднократно, като се оторизират с техния квалифициран електронен подпис.

Електронен обмен на информация за служебно ползване – Осигурена е възможност за служебно извършване на справки в базата данни „Местни данъци“ за целите на административното обслужване, в т. ч. и за районните администрации. Осигурена е възможност за служебно извършване на справки в базата данни „Население“ за целите на административното обслужване.

Електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) – Издава се от Министерството на правосъдието след подаване на заявления от оторизирани служители от общинската администрация, вкл. от районите и кметствата.

Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС, електронен документооборот) – СЕОС е централизирана система на електронното управление, разработена и поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез СЕОС се премахна хартиения обмен на документи между администрациите. От 2018 г. Община Варна е приведе деловодната си система в съответствие с единния стандарт и е участник в електронния документооборот.

Среда за междурегистров обмен (REGIX) – Система за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи и регистри за целите на административното обслужване или за служебни цели. Разрешаването на достъп до различните регистри се извършва поетапно със заповед на Председателя на ДАЕУ. Към настоящия момент Община Варна е получила и използва активно достъпа до Имотния регистър (Агенция по вписванията), Класификатора на настоящите и постоянните адреси (Министерство на регионалното развитие и благоустройството), Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател (НАП), Регистър на признатите дипломи за придобито висше образование в чужбина (Национален център за информация и документация).

Виртуален ПОС терминал за плащане на местни данъци и такси.

Миналата година Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) награди Община Варна за електронната система на фонд “Култура“, категория “Общинска администрация”. Мотивите, с които Варна е предпочетена от конкуренцията са, че с внедряването на системата се постига прозрачност при изразходване на публични финанси.

Следваща Новина

България и Мароко с готовност за развитие на сътрудничеството в областта на градската и жилищна политика

България и Мароко имат готовност да развият сътрудничеството си в областта на градската и жилищна политика. Затова се договориха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и министърът на териториалното планиране, урбанизма, жилищната и градската политика Нужа Бушареб. Двете проведоха среща в рамките на Десетия Световен градски форум на […]