21 май e Европейският ден на екологичната мрежа Натура 2000

MadeInVarna
21 май e Европейският ден на екологичната мрежа Натура 2000

Днес – 21 май, отбелязваме Европейски ден на екологичната мрежа „Натура 2000“.

Целта на мрежата е да осигури дългосрочното опазване и съхраняване на най-важните и ценни животински видове и местообитания в Европа, съществуването на които е от първостепенно значение за човешкото здраве, за обществото и икономиката. „Натура 2000“ осигурява редица природосъобразни ползи, като същевременно има и редица жизненоважни социални и икономически функции. Около 4,4 млн. работни места в ЕС зависят пряко от ползването на ресурсите на устойчивите естествени екосистеми, като значителен дял от тях са обхванати от защитените зони в рамките на мрежата „Натура 2000“. Финансовите ползи, които произтичат от самата мрежа, се изчисляват между 200 и 300 млрд. евро годишно.

Поради ситуацията с COVID-19 в Европа, денят ще се отбележи, чрез социалните медии. Ако искате да се присъедините към кампанията, въведете в полето за търсене на съответния браузър #Natura2000 или  #Natura2000Day.

Може да посетите и най-близката до вас защитена зона от мрежата „Натура 2000“, където на място може да видите и научите повече за видовете и природните местообитания, които се срещат в нея, и да използвате #Natura2000Day, за да споделите своя опит.

Посетете също уебсайта close by Natura 2000 site и научете повече за видовете и местообитанията, които мрежата опазва.

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програма  LIFE. Тази директива, заедно с Директивата за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. Днес тя обхваща 26 918 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на  уникалното европейско природно наследство.

За да се отбележи изграждането на мрежата „Натура 2000“ и с цел да се почетат  усилията на всички, дали своя труд за създаването ѝ,  със специална Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите, 21-ви май е обявен за Европейски ден на „Натура 2000“.

Следваща Новина

Отчита се ръст на молбите за еднократни социални помощи

237 души ще получат еднократна социална помощ от Община Варна, реши на днешното си заседание ресорната комисия към местния парламент. Подпомагането варира между 150 и 500 лв. и се дава за покриване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности. Сумите са съобразени с числеността на семействата и с доходите, […]