По-малко фини прахови частици във въздуха на Варна до края на годината

MadeInVarna
По-малко фини прахови частици във въздуха на Варна до края на годината

Концентрацията на фини прахови частици във въздуха на Варна се очаква да намалее до края на 2021. Това се посочва в отчета за изпълнение на актуализираната „Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна“ за 2020 г., който бе включен в дневния ред на днешното заседание на комисията по “Опазване и възпроизводство на околната среда“ към местния парламент. Документът не беше приет от членовете на комисията, но ще бъде предложен за разглеждане от Общинския съвет.
Въз основа на направените анализи се предвижда редуциране на годишната емисия на фини прахови частици (ФПЧ10) с около 143 тона спрямо базовата 2017 г. Прогнозите са за намаляване на ФПЧ10 от битово отопление с 11% и от транспорт – с 10%.
Основните замърсители на въздуха във Варна са именно от битови и транспортни източници. Изчислено е, че при изгарянето на твърди горива за отопление на домакинствата се емитират 43,4% от общото количество ФПЧ10. Делът на пътния транспорт при формиране на емисиите е 42,8%, което го прави втория по значимост източник на замърсяване.
Наблюдението и контролът на атмосферния въздух във Варна продължават да се извършват по данните на автоматичните измервателни станции до СУ „Ангел Кънчев“ и в кв. „Чайка“. В края на миналата година по указания на МОСВ стартира процедура за разполагане на още един, транспортно-ориентиран пункт за мониторинг на въздуха. Той ще осигури конкретно измерени стойности и ще даде детайлна информация за приноса на транспорта върху качеството на въздуха, се посочва още в отчета.
През 2020 г. в АИС „СУ Ангел Кънчев“ при измерени 326 средноденонощни концентрации 32 са превишили прага от 50 µg/m3. В АИС „Чайка“ са регистрирани 365 средноденонощни концентрации, като само 19 са превишили праговата стойност. Най-голям брой превишения в двете станции са отчетени през зимния период.
През последните години Община Варна провежда последователна политика за подобряване на качеството на въздуха. Част от нея е обновяването на пътната мрежа и поддържането на техническата инфраструктура, тротоарите и прилежащите площи в добро състояние. Оценено е, че това дава положителен ефект върху намаляването на средното ниво на замърсяване с фини прахови частици, емитирани от транспорта.
Друга мярка е ограничаване на броя на автомобилите в централната градска част с разширяване на Синята зона. Монтирани са зарядни станции за електромобили на редица места, като целта е да се стимулира използването на екологични превозни средства.
През 2020 г. общината в партньорство с „Градски транспорт“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Екологично чист транспорт за Варна“. Проектът включва доставка на 60 електробуса – 40 тип „соло“ и 20 „съчленени“, както и доставка и монтаж на 62 броя станции за бавно и бързо зареждане на автобуси.
Сред изпълнените от общината ангажименти, допринасящи за подобряване на качеството на въздуха, са дейностите по залесяване. През 2020 г. са засадени над 7 600 дървета, става ясно от отчета.
Друга мярка за по-чиста градска среда е миенето на улици и булеварди. Продължава и контролната дейност, съсредоточена към недопускане и ограничаване на замърсяването с прах на територията на общината.
За 2021 г. от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна са си поставили за задача да проучат нагласите на населението за подмяна на старите отоплителни уреди с нови, по-екологични такива. Сред ангажиментите е също осигуряване на публичност на данните от автоматичните измервателни станции чрез поставяне на електронно табло на обществено място в града.

Следваща Новина

Награда „Питагор“ за Морско училище

Навръх 24 май 2021 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ получи награда „Питагор“ – отличие от Министерството на образованието за принос в науката, с което се удостояват български учени и научни колективи. Отличието за Морско училище е за научен колектив, който обединява 32-ма учени, работещи в областта на експлоатацията и трансфера […]